2

1.Абонаментно счетоводно обслужване

fav  Изготвяне на индивидуална счетоводна политика.

fav  Създаване на индивидуален сметкоплан , съобразен със счетоводните стандарти и дейността на фирмата.

fav  Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план за дълготрайните активи на дружеството.

fav  Класиране и осчетоводяване на първични счетоводни документи.

fav  Съставяне на вторични счетоводни документи.

fav  Изготвяне на справки и отчети и представянето им в ТД на НАП , НСИ и др. институции, имащи отношение към дейността на фирмата.

fav  Изготвяне на месечни справки – декларации и дневници по ЗДДС и представянето им в ТД на НАП.

fav  Следене на складови наличности.

fav  Следене на вземания/задължения по клиенти и доставчици.

fav  Осчетоводяване на извлечения от банкова/и  сметка/и в лева и чужда валута.

fav  Ежемесечни консултации (1/2 часа) , свързани с дейността на фирмата и промените в данъчното законодателство.

fav  Осчетоводяване на работните заплати и разчетите по осигурителни и  данъчни задължения.

fav  Осчетоводяване на командировки в страната и в чужбина.

fav  Изготвяне на справки и отчети към определен период по искане на клиента*

fav  Изготвяне на Годишна Декларация и Годишен Финансов Отчет /ГФО/   и представянето им  в ТД на НАП*

fav  Публикуване на Годишен Финансов Отчет в Търговския Регистър (външно предоставяна услуга)*

fav  Допълнителни счетоводни консултации, свързани със специфични сделки и операции*

fav  Издаване на удостоверение за липса на задължения от ТД на НАП*

fav  Издаване на копие на документ от ТД на НАП*

fav  Издаване на удостоверение за актуално състояние от Търговския Регистър*

fav  Изготвяне и подаване в ТД на НАП на Интрастат декларация за клиенти, осъществяващи търговска дейност в рамките на ЕО.*

fav  Изготвяне и подаване на декларация по Чл.50 от ЗДДФЛ на физическо лице – съдружник в ТД*

fav  Съдействие при данъчни проверки и ревизии*

fav  Данъчна защита при обжалване на ревизионни актове*

fav  Съдействие при одиторска заверка на Годишен Финансов Отчет*

fav  Изготвяне и подаване в БНБ на тримесечни/годишни  отчети за получени/предоставени заеми от/на чуждестранни лица*

fav  Изготвяне и подаване в ТД на НАП на Искане за прилагане на СИДДО*

fav  Изготвяне и подаване в Инспекция по труда на декларации по ЗБУТ*

fav  Изготвяне и подаване в Комисия за защита на личните данни на декларация по ЗЗЛД.*

fav  Регистрация по ЗДДС*

fav  Осчетоводяване на документи на място в офиса на клиента*

fav  Ежемесечно събиране на документи от офис/обект на клиента*

Забележка: Всички услуги, означени със символ „* ” не са включени в цената за абонаментно обслужване и се заплащат допълнително /виж „цени”/.

  1. Еднократно счетоводно обслужване – за клиенти без сключен договор за текущо счетоводно отчитане.

fav  Класиране и осчетоводяване на първични счетоводни документи

fav  Изготвяне на Годишна Декларация и Годишен Финансов Отчет /ГФО/   и представянето им  в ТД на НАП

fav  Изготвяне и подаване в ТД на НАП на Декларация Обр.1 за самоосигуряващите се лица.

fav  Изготвяне и подаване в ТД на НАП на Декларация Обр.6 за самоосигуряващите се лица.

fav  Изготвяне на платежни нареждания и превод на дължими  данъци и осигурителни вноски.

fav  Оформяне и заверка на осигурителна книжка в ТП на НОИ.