asesoria-juridica

fav  Регистрация на нови фирми – ЕТ, ООД, ЕООД, АД и т.н

fav  Пререгистрация на съществуващи ЕТ и Търговски Дружества

fav  Вписване на обстоятелства – смяна на седалище, управител и др.

fav  Изкупуване на ЕТ, прехвърляне на дялове и др.

fav  Обжалване на ревизионни актове

fav  Изготвяне на договори, нотариални покани и др.документи

fav  Публикуване на Годишен Финансов Отчет в Агенция по Вписванията

fav  Трудово – правни консултации

fav  Други правни услуги