accounting-banner

Клиенти, регистрирани по ЗДДС с до 5 ф-ри/мес.
услуги 70лв.
търговия 90 лв.
производство 120 лв.
Стандартни цени за счетоводно обслужване*
Фирми, регистрирани по ЗДДС Фирми, нерегистрирани по ЗДДС
до 50 ф-ри/мес. до 50 ф-ри/мес.
услуги 140 лв. услуги 60 лв.
търговия 160 лв. търговия 70 лв.
производство 210 лв. производство 90 лв.
51-100 ф-ри/мес. 51-100 ф-ри/мес.
услуги 180 лв. услуги 80 лв.
търговия 220 лв. търговия 120 лв.
производство 310 лв. производство 200 лв.
101-200 ф-ри/мес 101-200 ф-ри/мес
услуги 240 лв. услуги 120 лв.
търговия 280 лв. търговия 150 лв.
производство 340 лв. производство 250 лв.
201-300 ф-ри/мес
услуги 290 лв.
търговия 380 лв.
производство 400 лв.
301-400 ф-ри/мес.
услуги 370 лв.
търговия 480лв.
производство 600 лв.
над 400 ф-ри/мес – по договаряне

Забележка:

* Строителните и инвестиционните дружества, изграждащи строителни обекти в завършен вид заплащат счетоводните услуги по тарифите за “производство”
* Строителните дружества, извършващи само строително-ремонтни дейности на чужди обекти заплащат счетоводните услуги по тарифите за “услуги”

ТРЗ
за всяко лице до 10 вкл.и собственика 10лв/лице
от 11 до 30 9лв/лице
от 30-до 50 8лв/лице
над 50 лица по договаряне
Еднократно год.приключване
за фирми без договор
до 50 документа 180 лв.
51-100 документа 260 лв.
от 101 до 200 330 лв.
над 200 документа по договаряне
Допълнителни счетоводни услуги
Осчетоводяване на движения по банкова сметка 0.25лв за банкова транзакция
Осчетовоедяване на командировъчни заповеди 0,50лв за брой
Зареждане на банкови плащания в интернет банкиране на клиента 0,50лв за брой
Месечни консултации до 1/2 час безплатни
Консултации след 1/2 час 20лв/час
Междинни отчети по искане на клиента 50 лв.
Удостоверение за липса на задължения 20 лв.
Удостоверение за актуално състояние 20 лв.
Удостоверение А1 за приложимо законодателство 50 лв.
Заверено от НАП копие на документ 20 лв.
Изготвяне на Годишна Декларация и Годишен финансов отчет 1/2 от дължимата такса за м.12 или за последният месец с активна дейност през годината**
Съдействие при извършване на проверка от НАП/НОИ 25лв+1% от възстановената сума (ако се възстановява сума)
Съдействие при извършване на ревизия от НАП/НОИ 100 лв.+2% от възстановената сума (ако се възстановява сума)
Изготвяне и подаване на Интрастат декларации
а. До 2 записа 40 лв.
б. 02-05 записа 85 лв.
в.06-15 записа 150 лв.
г.16-30 записа 280 лв.
д. над 31 записа по договаряне
Участие в извършване на одит 400 лв.
Подаване на тримесечен отчет в БНБ 25лв/тримесечие
Изготвяне и подаване в ТД на НАП на Искане за прилагане на СИДДО 100 лв.
Изготвяне и подаване на Декларация по Чл.50 на физ. Лица 50 лв.
Изготвяне и подаване на декларация по ЗБУТ в Инспекция по труда 30 лв.
Изготвяне и подаване на декларация по ЗЗЛД в Комисия по защита на личните данни 50 лв.
Регистрация по ЗДДС 130 лв.
Осчетоводяване на документи в офис на клиента
а.Дружества, регистрирани по ЗДДС 25лв/час
б.Дружества, нерегистрирани по ЗДДС 15лв/час
Събиране на документи от офис на клиента 20 лв.
Заверка на осигурителна книжка в ТП на НОИ 50 лв. /за всяка година
Изготвяне и подаване на Декларация 1 на самоосигуряващо се лице 12лв/мес.***
Изготвяне на платежни нареждания за превод на данъци и осигуровки на самоосиг.се лице 2лв/бр.***
Подаване на Годишна Данъчна Декларация в НАП и НСИ на фирми без дейност 40 лв
Подаване на нулева декларация по ЗДДС на регистрирани фирми без дейност 15 лв

Забележка:
** За клиенти, сключили договор за счетоводно обслужване през 2017г. Годишното приключване и подаване на Год.Декларация и ГФО за 2017г са безплатни
*** Посочените цени не се отнасят за самоосигуряващите се лица от дружествата със сключен договор за счетоводно обслужване