accounting-banner

Клиенти, регистрирани по ЗДДС с до 5 ф-ри/мес.
услуги 74лв.
търговия 95 лв.
производство 126 лв.
Стандартни цени за счетоводно обслужване*
Фирми, регистрирани по ЗДДС Фирми, нерегистрирани по ЗДДС
до 50 ф-ри/мес. до 50 ф-ри/мес.
услуги 158 лв. услуги 74 лв.
търговия 179 лв. търговия 84 лв.
производство 231 лв. производство 105 лв.
51-100 ф-ри/мес. 51-100 ф-ри/мес.
услуги 200 лв. услуги 95 лв.
търговия 242 лв. търговия 137 лв.
производство 336 лв. производство 221 лв.
101-200 ф-ри/мес 101-200 ф-ри/мес
услуги 263 лв. услуги 137 лв.
търговия 305 лв. търговия 168 лв.
производство 368 лв. производство 273 лв.
201-300 ф-ри/мес
услуги 315 лв.
търговия 410 лв.
производство 431 лв.
301-400 ф-ри/мес.
услуги 389лв.
търговия 504лв.
производство 630 лв.
401-500 ф-ри/мес.
услуги 462лв.
търговия 700лв.
производство 830 лв.
над 500 ф-ри/мес – по договаряне

Забележка:

* Строителните и инвестиционните дружества, изграждащи строителни обекти в завършен вид заплащат счетоводните услуги по тарифите за “производство”
* Строителните дружества, извършващи само строително-ремонтни дейности на чужди обекти заплащат счетоводните услуги по тарифите за “услуги”

ТРЗ
за всяко лице до 10 вкл.и собственика 12,60 лв/лице
от 11 до 30 10.50 лв/лице
от 30-до 50 9.45 лв/лице
над 50 лица по договаряне
Еднократно год.приключване
за фирми без договор
до 50 документа 263 лв.
Допълнителни счетоводни услуги
Осчетоводяване на движения по банкова сметка 0.26лв за банкова транзакция
Осчетовоедяване на командировъчни заповеди 0,63лв за брой
Зареждане на банкови плащания в интернет банкиране на клиента 0,63лв за брой
Издаване на фактури от името на клиента 1,05 лв. за брой
Месечни консултации до 1/2 час безплатни
Консултации след 1/2 час 26,25лв/час
Междинни отчети по искане на клиента 63 лв.
Удостоверение за липса на задължения 26 лв.
Издаване на удостоверения, служ.бележки за удостоверяване на доходи за кандидатстване на кредит 15,75 лв.
Удостоверение за актуално състояние 26 лв.
Удостоверение А1 за приложимо законодателство 105 лв.
Заверено от НАП копие на документ 26 лв.
Изготвяне на Годишна Декларация и Годишен финансов отчет 1/2 от дължимата такса за м.12 или за последният месец с активна дейност през годината**
Съдействие при извършване на проверка от НАП/НОИ 52,50 лв.
Съдействие при извършване на ревизия от НАП/НОИ 157,50 лв
Изготвяне и подаване на Интрастат декларации
а. До 2 записа 63 лв.
б. 02-05 записа 105 лв.
в.06-15 записа 189 лв.
г.16-30 записа  315 лв.
д. над 31 записа по договаряне
Участие в извършване на одит 420 лв.
Подаване на тримесечен отчет в БНБ 26,25 лв/тримесечие
Изготвяне и подаване в ТД на НАП на Искане за прилагане на СИДДО 105 лв.
Изготвяне и подаване на Декларация по Чл.50 на физ. Лица 53 лв.
Изготвяне и подаване на декларация по ЗБУТ в Инспекция по труда 32 лв.
Регистрация по ЗДДС  137 лв.
Осчетоводяване на документи в офис на клиента
а.Дружества, регистрирани по ЗДДС 26,25 лв/час
б.Дружества, нерегистрирани по ЗДДС 15,75лв/час
Събиране на документи от офис на клиента 21 лв.
Заверка на осигурителна книжка в ТП на НОИ 52,50 лв. /за всяка година
Изготвяне и подаване на Декларация 1 на самоосигуряващо се лице 15,75 лв/мес.***
Изготвяне на платежни нареждания за превод на данъци и осигуровки на самоосиг.се лице 15,75 лв/бр.***
Подаване на нулева декларация по ЗДДС на регистрирани фирми без дейност 18,90 лв

Изготвяне и подаване на декларации в OSS и IOSS

 157,50 лв./мес.

Подпомагане за кандидатстване по проекти за подпомагане на бизнеса във връзка с COVID 19

 Ако кандидатстването се извършва от външен консултант  105 лв/ Мярка 60/40

Ако кандидатстването се извършва от “Салдо Плюс”

 157,50 лв./ Мярка 60/40
Други проекти за подпомагане  840 лв –

– ако кандидатстването се извършва от „Салдо Плюс“ (50% при подаване  и 50% след одобрение)

 Издаване на служебна бележка за кандидатстване за финансиране  26,25 лв.
 Експресно издаване на документи в рамките на същия работен ден  10,50 лв
 Попълване на документи на бланка на клиента  5,25 лв.
 Предоставяне на административен адрес   31,50 €

Забележка:
** За клиенти, сключили договор за счетоводно обслужване през 2022г. Годишното приключване и подаване на Год.Декларация и ГФО за 2022г са безплатни
*** Посочените цени не се отнасят за самоосигуряващите се лица от дружествата със сключен договор за счетоводно обслужване